روسای قبلی اوررژانس
به زودی ممنتشر می شود.
به زودی منتشر میشود
          منشور اخلاقی روابط عمومی از آنجا که ماهیت انسان بدون ارتباط میسر نیست و تعالی انسان به نحوی در نحوه ارتباط او با همه موجودات، علی الخصوص سایر انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات مستتر است، پس هدف نهایی روابط عمومی، رشد انسان ها از طریق ارتقاء سطح معرفت اوست. لذا اصول زیر را به عنوان رسالت خویش در روابط عمومی ملحوظ نظر قرار داده و خود را متعهد به اجرای آنها می دانیم. ۱- اعتقاد به کرامت انسانها و تلاش هر چه بیشتر در جهت سطح تکریم مخاطبین سازمان. ۲- برقراری ارتباط چند سویه و هم سنگ و بدون هرگونه تبعیض بین مردم و سازمان. ۳- اعتقاد راسخ نسبت به حق مردم جهت کسب اطلاع از وضعیت و اقدامات سازمان و همچنین انعکاس لزوم نظریات، پیشنهادات و اطلاعات آنان به مسئولین سازمان. ۴- برنامه ریزی، تحقیق در جهت ایجاد پل ارتباطی قوی تر بین مخاطبین و سازمان با استفاده از شیوه های علمی و هنری. ۵- سهیم سازی مردم و مخاطبین سازمان در تصمیم سازی و اجرای برنامه های درون سازمانی و برون سازمانی. ۶- تلاش در جهت سوق دادن قوانین، امکانات و توانمندیهای سازمان به سمت نیازهای واقعی مخاطبین. ۷- رعایت اصول اخلاق حرفه ای و تأکید بر موازین شرع مقدس در برخورد با مخاطبین. ۸- تلاش در جهت ایجاد تفاهم متقابل بین مدیریت و پرسنل از طریق گفتمان متقابل و ترویج شیوه های ارتباطی بین پرسنل و مدیریت. ۹- اطلاع رسانی و اطلاع یابی و گزارش دهی جریان امور، رخدادها و فعالیتها به مخاطبان درون سازمانی و عموم مردم فهیم استان در راستای این نکته که دانستن و آگاهی حق طبیعی همگان است.
به زودی منتشر میشود
دکتر عبدالرحیم دادجو رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان بوشهر        
اداره اورژانس بیمارستانی اداره اورژانس بیمارستانی معاونت درمان از زیرمجموعه های مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی معاونت درمان، که با اجرای طرح تحول نظام سلامت و لزوم نظارت بر عملکرد و بهبود گردش کار بیمار در اورژانس های بیمارستانی با هدف ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستان ها در سه محور فضای فیزیکی،تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی و همچنین اهمیت ارتباط و تعامل تنگاتنگ میان اورژانس های بیمارستانی و پیش بیمارستانی از شهریور ماه سال ۱۳۹۴ در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شروع به کار نموده است.   شرح وظایف واحد اورژانس بیمارستانی: پیگیری اجرای آخرین سیاست ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  پزشکی در خصوص استانداردها ، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده طراحی ، برنامه ریزی و تشکیل تیم های بازدید کننده جهت بازدیدهای منظم از اورژانس های بیمارستانی ارائه گزارش تفصیلی از بازدیدهای مدیریتی به مدیران ارشد واداره اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع ارزیابی عملکرد کارشناسان اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف ایشان مدیریت و تعامل با بیمارستان های تحت پوشش جهت پیش بینی و تامین نیروی انسانی ، تجهیزات پزشکی، غیر پزشکی و استانداردهای فیزیکی در اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه پیگیری تشکیل جلسات  مستمر کمیته راهبردی ارتقاء خدمات اورژانس های بیمارستانی در دانشگاه و كميته هاي اورژانس (تعيين تكليف، تریاژ) در بیمارستانهای تحت پوشش و اجرايي نمودن مصوبات انجام منظم بازدیدهای مدیریتی بخش های اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر عملکرد تمامی بخش های اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه ( دانشگاهی و غیر دانشگاهی ) جمع آوری و ثبت مستمر آمار بیمارستان ها ( شاخص های ملی و دانشگاهی و تحليل اطلاعات بخش هاي اورژانس تحت پوشش جهت تصميم­گيري و طراحی اقدامات اصلاحی  درمورد ارتقاء کیفیت بخش هاي اورژانس بیمارستانی (آمار ۱۲گانه ماهانه و فصلي و شاخص هاي ملي اورژانس) همکاری لازم با سایر کارشناسان واحدهای مرتبط در زمینه ارتقاء کیفیت و نظارت و پایش عملکرد نیاز سنجی وتدوین برنامه های آموزشی مرتبط با اورژانس و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور برای پرسنل و پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان ها .ارتباط مستمر و پاسخگویی به اداره اورژانس بيمارستاني وزارت متبوع نظارت بر اجرایی شدن اقدامات اصلاحی ارتقاء کیفیت در سطح اورژانس  بیمارستان های دانشگاه نظارت بر توزیع صحیح تریاژ بیماران ( انتقال سطوح ۴ و ۵ تریاژ به واحدFast Track  و سطوح ۱ ، ۲ و ۳ تریاژ به فضاهای تخصصی مربوطه در اورژانس) . مدیریت برنامه های آموزشی و نظارت و ارزشیابی ۱۷.مدیریت کارگاههای تخصصی آموزشی پزشکان وتیم درمانی شاغل در اورژانس های بیمارستانی ۱۹.ارائه گزارش فعالیت و عملکرد به مراجع مافوق ۲۰.همکاری مرتبط با حیطه فعالیت  با سایر واحد های درون و برون سازمانی در راستای سیاستهای مرکز با هماهنگی مسئول مافوق
کنترل کیفیت معرفی واحد نظارت وکنترل کیفیت مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان بوشهر واحد نظارت وبهبود کیفیت وظیفه پایش مستمر ومداوم فعالیتهای منجربه ارائه خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی وبازبینی  خدمات  انجام  گرفته در مقاطع مختلف را برعهده دارد تا هموطنان عزیز به بهترین  نحو ممکن  از خدمات اورژانس  115 بهرمند گردند. شرح وظایف -تعیین شاخص ها واستانداردهای منطقه ای وبهینه سازی وارتقاء مستمرآن -تجزیه وتحلیل وپردازش داده ها وارائه راهکارهای علمی واجرائی جهت بهینه نمودن امورمربوط به مدیریت اورژانس های پیش بیمارستانی -ساماندهی نظام مراقبت حوادث وفوریتهای پزشکی -تهیه پس خوراند جهت ارائه به ذینفعان -بررسی مستمرسطح رضایتمندی ذینفعان -تدوین چک لیست پایش ونظارت اورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش -تدوین برنامه زمان بندی بازدیدوانجام بازرسی از پایگاههای اورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش -تدوین سیستم تشویق وتنبیه کارکنان ومدیران ادارات حوادث وفوریتهای پزشکی واورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش -بررسی وپیگیری شکایات (مردمی وکارکنان)ومواردتخلف ادارات حوادث وفوریتهای پزشکی واورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش -پیگیری تدوین شاخص های عملکرداختصاصی واحد -تهیه نمودارهای آماری ازمیزان تخلفات وسهل انگاری های پرسنل وواحدها -ایجادتعامل باواحدآموزش درجهت ریشه یابی ونیازسنجی برای ارتقاء کیفیت خدمات وآموزش پرسنل برای کاهش تخلفات وشکایات   اهداف واحد: -ایجادساختارمناسب وهماهنگ جهت نظارت وکنترل مداوم تمامی عملکردها وفرآیندهای سیستم -کمک به توسعه پیشرفت نظام سازمانی شناسايي توانمنديها، به فعل رساندن توان بالقوه تمام منابع بالابردن سطح رضايتمندي خدمات گيرندگان                                                                                        - وهمچنین: شناخت مشكلات  و موانع، و بررسي و تحليل، ارائه راهكارها و پيشنهادات ، انتقال مشكلات ونقاط ضعف وقوت در قالب گزارشهاي ماهانه ، شش ماهه و سالانه به مديريت ارشد در جهت بهبود و ارتقاءسطح كيفي خدمات  

کاربر آنلاین

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تصاویر و ویدئوهای ویژه

 بالگرد امداد هوایی بوشهر برای نجات بیمار قلبی به
تکنسین‌های فوریتهای پزشکی ۱۱۵بوشهر در عملیات
 بالگرد امداد هوایی بوشهر نوزاد دو ساعته را در
مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان بوشهر از 5898
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
مسئول آموزش حوادث و فوریت‌های پزشکی استان
همایش پدافند غیرعامل و بیوتکنولوژی- بیوتروریسم و
در همایشی با عنوان  پدافند غیرعامل راه‌های نوین